Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 30 lipiec 2018

Zamawiając jakiekolwiek usługi na naszej stronie internetowej www.webhosting1st.com, jako Klient zawierasz umowę z firmą Interkul Krystyna Kulwikowska, ul. Marusarzówny 2/16, 84-300 Lębork, NIP: 841-125-58-52, REGON: 365641503, zwanej dalej Usługodawcą, oraz akceptujesz poniższy Regulamin.

1. Usługi.

Kiedy Klient zamawia usługę, Usługodawca zgadza się świadczyć ją zgodnie z jej opisem, znajdującym się na stronie internetowej www.webhosting1st.com.

Początek świadczenia usługi zaczyna się w momencie opłacenia przez Klienta pierwszego jej okresu rozliczeniowego. Po aktywacji usługi, Klient otrzyma e-maila zawierającego wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające korzystanie z usługi.

Klient ma prawo w każdej chwili do rezygnacji ze świadczenia usług przez Usługodawcę. Chcąc skorzystać z tego prawa, Klient powinien anulować daną usługę w panelu klienta.

2. Opłaty.

Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Usługodawcę wiąże się okresowymi opłatami, wnoszonymi przez Klienta. Okresy te mogą obejmować 1 miesiąc, 3 miesiące lub 1 rok.

Usługodawca będzie informował Klienta o opłacie 7 dni przed kolejnym okresem rozliczeniowym usługi, której owa opłata dotyczy. Klient może uiścić opłatę w panelu klienta. Termin, w jakim Klient powinien uiścić opłatę wynosi 14 dni.

W przypadku braku wpłaty za daną usługę w terminie 14 dni, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi Klientowi. Wpłaty dokonane przez Klienta nie podlegają zwrotowi, wyjątek stanowi jedynie 30 dniowy okres, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

3. 30 dniowy okres ochronny

Każdy Klient zamawiający dowolną usługę u Usługodawcy, przez pierwsze 30 dni jej świadczenia, ma prawo do rezygnacji ze świadczenia tej usługi oraz żądania zwrotu opłaty wniesionej z tego tytułu. Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi całości wniesionej opłaty.

4. Uptime.

Usługodawca zobowiązuje się utrzymać uptime na poziomie 99.9% w danym miesiącu. Definicję uptime można znaleźć na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Uptime. Usługodawca oferuje Klientowi częściowy zwrot wniesionej opłaty za usługę w przypadku nie wywiązania się z powyższego zobowiązania:

 • 99% uptime – zwrot 10% opłaty
 • 98% uptime – zwrot 20% opłaty
 • 97% uptime – zwrot 30% opłaty
 • 96% uptime – zwrot 40% opłaty
 • 95% uptime – zwrot 50% opłaty
 • 94% uptime – zwrot 60% opłaty
 • 93% uptime – zwrot 70% opłaty
 • 92% uptime – zwrot 80% opłaty
 • 91% uptime – zwrot 90% opłaty

Uptime oraz zwrot części wniesionej opłaty zawsze jest brany pod uwagę w ujęciu miesięcznym (np. w przypadku wniesienia przez Klienta opłaty rocznej, ewentualny zwrot będzie dotyczył 1/12 tej kwoty). W przypadku gdy serwer będzie posiadał częste przerwy w działaniu, a uptime spadnie poniżej 90%, klient może się domagać zwrotu 100% opłaty miesięcznej za usługę.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych, zapowiedzianych wcześniej prac technicznych, które mogą zakłócić działanie usług zamówionych przez Klienta. Tego typu przerwy w działaniu usług nie będą brane pod uwagę przy liczeniu uptime w danym miesiącu.

5. Wsparcie techniczne.

Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Klientowi wsparcie techniczne, konieczne do prawidłowego działania usług. Usługodawca nie ma jednak obowiązku świadczenia wsparcia technicznego z zakresu uruchamianych przez Klienta aplikacji, skryptów czy innego rodzaju kodu, na serwerach Usługodawcy.

6. Przeniesienie strony.

Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie pomóc Klientowi przenieść jego stronę internetową na hosting Usługodawcy. Klient powinien w takiej sytuacji wziąć pod uwagę poniższe zasady:

 • Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia powyższej usługi i ma prawo odmowy Klientowi jej realizacji
 • Czas przeniesienia strony określa Usługodawca
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje, skrypty, czy też żaden inny kod przekazany przez Klienta, ani ich działanie
 • Usługodawca nie daje gwarancji, że strona po przeniesieniu będzie działała w 100% prawidłowo
 • Ostateczny kształt oraz prawidłowe działanie przeniesionej strony zależy tylko i wyłącznie od Klienta

7. Kopie zapasowe.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywane, na serwerach Usługodawcy, dane i jest zobowiązany do regularnego tworzenia ich kopii zapasowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną utratę lub uszkodzenie.

Usługodawca informuje jednak, że każdego dnia tygodnia wykonywane są kopie bezpieczeństwa wszystkich kont użytkowników wraz z ich danymi (dotyczy tylko hostingu współdzielonego). Kopie te są przechowywane przez 7 dni i możliwe jest, aby na prośbę Klienta przywrócić jego dane z wybranego przez niego dnia. Usługa ta jednak nie jest gwarantowana.

8. Siła wyższa.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu usług, czy też utratę danych spowodowanych zdarzeniami, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Do tego typu zdarzeń można zaliczyć m.in. utratę zasilania na dłuższy czas, przewyższający czas pracy agregatorów prądotwórczych, awarię łącz internetowych, wojny, epidemie, aktywność terrorystyczną, strajki, katastrofy naturalne, czy też inne zdarzenia, na które Usługodawca nie ma wpływu.

9. Odpowiedzialność Klienta.

Klient korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę, zgadza się nie narażać Usługodawcy na jakiekolwiek negatywne konsekwencje wynikające ze sposobu wykorzystywania danej usługi przez Klienta. Chodzi tutaj o jakiekolwiek zobowiązania, pozwy sądowe, opłaty, grzywny, odszkodowania, odsetki lub kary, nakładane przez osoby trzecie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wykorzystywanie świadczonych usług na rzecz Klienta, w sposób nielegalny i niezgodny z prawem.

10. Przerwy w działaniu usług.

Klient zamawiając dowolną usługę u Usługodawcy rozumie i akceptuje fakt, iż Usługodawca nie gwarantuje ciągłości ich świadczenia bez jakichkolwiek przerw ani opóźnień oraz że będą one w pełni pozbawione jakichkolwiek wad. Jakkolwiek w takich sytuacjach Klient może się domagać zwrotu części wniesionej opłaty, zgodnie z punktem 4 niniejszego regulaminu.

11. Bezpieczeństwo danych.

Klient ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo swojego konta lub kont, założonych przez Usługodawcę w celu świadczenia usług Klientowi, takich jak dane osobowe oraz hasła. Haseł nie należy podawać nigdzie publicznie, ani w korespondencji osobistej. Jeżeli Klient podejrzewa, iż dane dostępowe do kont mogą być używane przez osoby trzecie, należy się niezwłocznie skontaktować w tej sprawie z Usługodawcą. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać nikomu danych osobowych Klienta, chyba że będzie to wymagane przez sąd.

Usługodawca podejmie wszelkich starań, aby dane Klienta były przechowywane w sposób możliwie najbardziej bezpieczny. Usługodawca nie jest jednak odpowiedzialny za ewentualne ataki hakerskie, których skutkiem będzie wyciek danych Klienta, a na które Usługodawca nie miał żadnego wpływu (wynikające np. z dziur w zabezpieczeniach oprogramowania).

12. Zasoby systemowe.

Klient zobowiązuje się nie zużywać większej liczby przestrzeni dyskowej oraz miesięcznego transferu danych, niż zostały mu przyznane.

Serwery współdzielone - Klient zobowiązuje się nie zużywać więcej niż 10% mocy obliczeniowej procesorów oraz 10% całkowitej wielkości pamięci RAM serwera, przez okres dłuższy niż 120 sekund. Ponadto każdy Klient ma nałożony limit dziennej ilości wysyłanych e-maili i wynosi on 500.

Nieprzestrzeganie powyższych limitów może skutkować zawieszeniem świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta.

13. Polityka Prywatności.

Klient w pełni akceptuje Politykę Prywatności Usługodawcy, której pełną treść można znaleźć TUTAJ.

14. Zmiany w Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie powiadomiony o planowanej zmianie Regulaminu 14 dni przed jej faktycznym wprowadzeniem w życie, poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres podany przy zakładaniu konta Klienta. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu przez Klienta, zobowiązany jest on poinformować Usługodawcę o tym fakcie.

W takiej sytuacji Klient będzie miał prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi przez Usługodawcę oraz otrzyma zwrot wniesionej wpłaty, proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu świadczenia danej usługi.

15. Ograniczenia w sposobie używania usług.

Klient w pełni rozumie i akceptuje poniższe ograniczenia, w sposobie używania usług świadczonych przez Usługodawcę.

Niedozwolone jest przechowywanie, na serwerach Usługodawcy, przez Klienta następujących danych:

 • Materiałów niezgodnych z polskim prawem
 • Stron phishingowych, stron zawierających złośliwe oprogramowanie lub pirackich wersji oprogramowania
 • Materiałów chronionych prawami autorskimi, a których to Klient nie ma prawa używać
 • Materiałów pornograficznych, w szczególności pornografii dziecięcej
 • Materiałów spirytystycznych
 • Materiałów dotyczących hazardu lub promujących hazard
 • Materiałów zachęcających do przemocy wobec innych lub samego siebie
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie przez Klienta serwerów Usługodawcy w następujący sposób:

 • Wysyłanie niezamówionych lub niechcianych e-maili reklamowych
 • Wykonywanie ataków DDoS lub DoS
 • Wykonywanie skanowania portów
 • Wykonywanie ataków typu brute force
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo, do zbadania materiałów i danych przechowywanych przez Klienta na serwerach Usługodawcy, jeżeli ten otrzyma informację od osób trzecich, że są one niezgodne z niniejszym regulaminem lub polskim prawem.

16. Zawieszenie lub Zakończenie świadczenia usług.

Zawieszenie świadczenia usług.

Naruszenie przez Klienta niniejszego Regulaminu może skutkować zawieszeniem świadczenia usług przez Usługodawcę. Ponadto jeżeli Klient jest podejrzewany o nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest to współpracy z Usługodawcą w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności w tym zakresie, brak owej współpracy może również skutkować zawieszeniem świadczenia usług przez Usługodawcę.

Jeżeli Klient rozpocznie procedurę typu chargeback w swoim banku, założy spór w serwisie PayPal lub w jakikolwiek inny sposób cofnie opłatę za świadczone usługi, Usługodawca może w takiej sytuacji zawiesić ich świadczenie.

Jeżeli usługodawca uzna, że Klient stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci, serwerów lub innych swoich Klientów, może on zawiesić usługi świadczone na rzecz Klienta.

Jeżeli Usługodawca otrzyma skargę typu DMCA na Klienta, ten będzie zobowiązany się do niej ustosunkować i ewentualnie usunąć materiały, których dotyczy owa skarga, jeżeli jest zasadna.

Usługodawca może zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta, jeżeli ten przez 7 dni od wezwania do zapłaty, nie uiścił opłaty wynikającej z jej świadczenia.

Zakończenie świadczenia usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta w następujących przypadkach:

 • Klient, w przeciągu 14 dni od wezwania do zapłaty, nie uiścił opłaty za świadczoną usługę.
 • Klient otrzymał ostrzeżenie o tym, że łamie niniejszy Regulamin i po upływie 30 dni w żaden sposób się do tego nie ustosunkował.
 • Klient wielokrotnie łamał i nadal łamie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

W przypadku braku opłaty za świadczoną usługę przez Klienta, Usługodawca będzie przechowywał na swoich serwerach dane Klienta przez kolejne 14 dni. Po tym okresie Usługodawca nie daje gwarancji, iż Klient będzie mógł odzyskać swoje dane, nawet jeżeli uiści zaległą opłatę. Dane Klienta zostaną w pełni usunięte po okresie 30 dni, od momentu braku wpłaty za świadczoną usługę. Po tym czasie odzyskanie jakichkolwiek danych Klienta będzie niemożliwe.